Projekt sieci wodociągowej

Biuro projektowe lub projektant zobowiązuje się do wykonania projektu zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, normami technicznymi projektowania i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej.

Zamawiający powinien dostarczyć jednostce projektowej, niezbędne dane do wykonania pracy projektowej. Stanowi je np. program inwestycji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do danych wyjściowych zaliczyć należy także dokumentację geodezyjno-kartograficzną i geologiczno-inżynierską, stanowiącą tzw. podkłady geodezyjne i geologiczne pod projekt sieci wodociągowej.

Więcej informacji….

Dobry projekt sieci wodociągowej powinien  uwzględniać:

 1. prawidłowy wybór układu sieci przewodów;
 2. odpowiedni dobór materiału rur i ich połączeń;
 3. poprawne wymiarowanie przewodów wodociągowych;
 4. zapewnienie odpowiedniej ilości ciśnienia i jakości wody doprowadzanej do sieci;
 5. właściwy dobór i rozmieszczenie uzbrojenia sieci.

Projekt sieci wodociągowej powstaje w następujących 6 krokach:

 1. wybranie układu sieci w planie, zgodnie z zagospodarowaniem i topografią obszaru przewidzianego do zwodociągowania (trasowanie sieci w planie);
 2. ustalenie wydatków odcinkowych i węzłowych oraz przepływów obliczeniowych na poszczególnych odcinkach sieci;
 3. wykonanie obliczeń hydraulicznych w celu do boru średnic i wyznaczenia strat ciśnienia;
 4. ustalenie rozkładu ciśnień w sieci wodociągowej;
 5. przeprowadzenie ewentualnej korekty średnic przewodów w przypadku niedostatecznego ciśnienia;
 6. właściwe dobranie i lokalizacja uzbrojenia sieci.

Nawet najlepszy projekt sieci wodociągowej nie gwarantuje satysfakcji inwestora. Niezbędne jest zagwarantowanie wysokiej jakości wykonania sieci. Projekt sieci wodociągowej powstaje przy założeniu prawidłowej eksploatację sieci. Projekt sieci wodociągowej musi uwzględniać także naprawy awaryjne, przeglądy, konserwacje i remonty.

Normy:

PN-EN 806-2:2005E – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie
PKN-CEN/TS 15223:2011P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych
PN-EN 858-1:2005P
PN-EN 858-1:2005/A1:2007P – Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 1 Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
PN-EN 1825-1: 2007P – Oddzielacze tłuszczu – Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością

Więcej informacji….